สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

วันที่ 9 กันยายน 2562 09.00 น. นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  เป็นประธานเปิดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ  ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล  ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 102 คน โดยนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรมว่า งานการเงินและงานพัสดุ เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฯ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและงานพัสดุ อย่างเคร่งครัด ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่จะนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และความสุ่มเสี่ยงต่อหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุขึ้น   ซึ่งวิทยากร ได้รับเกียรติจากนายสุรชัย  ไหมบัวเขียว  นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ  สำนักงานคลังเขต ๖ จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในเรื่อง ระเบียบ และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=2968009506602602