สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการนิเทศจากทีม IQA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

วันที่ 12 กันยายน 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการนิเทศจากคณะทีม IQA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย รศ.ดร.สนิท มหาโยธี ข้าราชการบำนาญ ม.ราชภัฎอุดรธานี ประธานฯ ,น.ส.จุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การพัฒนาหลักสูตรและ สื่อการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยี สพฐ.,นายปรีชา ทุติยาภรณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม สพป.ราชบุรี เขต 1 ในการนิเทศ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะปรึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแนวใหม่ โดยให้เครือข่ายโรงเรียน 8 เครือข่าย นำเสนอแผนกระบวนการพัฒนางานงบแลกเป้า การพัฒนาโรงเรียนแกนนำต้นแบบ การใช้ PLC พัฒนาคุณภาพในห้องเรียน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพ ให้การนิเทศ และข้อมูลย้อนกลับ และการนำเสนอ LS( Leson study)  สู่การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โดย รศ.ดร.สนิท  มหาโยธี และคณะครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)โรงเรียนนำร่องรูปแบบการสอน co 5 steps ด้วยกระบวนการ PLC ในงานนี้ มีการจัดบูทนำเสนอผลงานที่พัฒนาคุณภาพนักเรียน ของแต่ละเครือข่าย โรงเรียน 8 เครือข่าย โดยมีนายปฎิวัติ เทียบอุ่น ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ