สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการประชุมขี้แจง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมขี้แจง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือยกระดับรายได้มากกว่า 300 บาทต่อวัน เสริมอาชีพมั่นคงต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร คลิ๊กชมภาพทั้งหมด