สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs)

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable  Development Goals : SDGs)  โดยนางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”(Sustainable  Development Goals : SDGs) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผอ.กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และคุณกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนางานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.พร้อมคณะ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน(จาก 6 อำเภอ) รวมทั้งสิ้น 90 คน ได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมในการประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ณ อาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3