โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ ๑๗ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

ดร.ธวัช  กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.วิเชียร  ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
และนางทิพวรรณ  ถาวรโชติ  ศึกษานิเทศก์ เขตตรวจราชการที่ ๑๗
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ และรองผอ. /ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ ๑๗
ณ ห้องประชุมลางสาด  สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑