ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง โรงเรียนบ้านแม่ลานและโรงเรียนบ้านแม่กองวะ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ลานและโรงเรียนบ้านแม่กองวะ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องของโรงเรียน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยพบว่านักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1 ขึ้นไปของทั้ง 2 โรงเรียน สามารถอ่านได้ทุกคน และโรงเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 โดยนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้คุณครูทุกคนเน้นการฝึกการอ่าน การเขียนให้กับนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้เข้มแข็งและต่อยอดบูรณาการสู่วิชาอื่นๆ เพื่อช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้อุทิศตนมุ่งมั่น เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม