รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 2 (กำแมด-โนนเปือย) ณ โรงเรียนบ้านผักกะย่า อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอติศักดิ์ ไนยะกูล รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 2 (กำแมด-โนนเปือย) โดยมี ว่าที่นายประหยัด ทองน้อย ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 2 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านผักกะย่า อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และทักษะด้านวิชาชีพ
2. เพื่อจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในระดับกลุ่มเครือข่ายฯ
3. เพื่อนำเสนอผลงาน นักเรียนให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน
4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป้นตัวแทนระดับเครือข่าย เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : ข่าว

ปิยะวัฒน์ รภัสสิทธิ์ : ภาพ

    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2