สพม.๓๓ (สุรินทร์) จัดประกวดคัดเลือก Best Practices เนื่องในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓ เดินเยียมชมนิทรรศการการประกวดและคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา เนื่องในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดและคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา เนื่องในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งหมด ๒๑ ประเภท ๒๖ รายการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดผ่านการคัดเลือกในระดับสหวิทยาเขตมาแล้ว และ Best Practice ที่ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม จะได้ไปนำเสนอนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิชาการ สพม.๓๓ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

และดำเนินการในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ในกิจกรรมดังต่อไปนี้
๑.โรงเรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
๒. โรงเรียนที่ใช้่โครงงานคุณธรรมเป็นฐานในการพัฒนา
๓.โรงเรียนที่จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๔. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
๔.๑ ประเภทโรงเรียน OBECQA
๔.๒ ประเภทโรงเรียน ScQA
๕. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
๖. โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๗. โรงเรียนที่ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาวิชาชีพ
๘. โรงเรียนที่มีการส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน
๙. โรงเรียนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดและการเรียนรู้
๑๐. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน
๑๑. การบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ
๑๒. โรงเรีนที่ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning

ส่วนในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นการประกวดแข่งขันในรายการ ดังต่อไปนี้
๑.โรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (DLIT/DLTV)
๒. โรงเรียนที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
๓.โรงเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
๕.โรงเรียนที่น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
๖.โรงเรียนที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด
๗.โรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
๘.โรงเรียนที่สงเสริมการสอนภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้หลักสูตร Boot camp
๙. โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวม
๙.๑ ด้านกระบวนการบริหาร
๙.๒ ด้านการจัดการเรียนการสนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
๙.๓ ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
๙.๔ ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม

ติดตามภาพกิจกรรม ได้ที่ https://www.facebook.com/pg/PRSPM33SURIN/photos/?tab=album&album_id=482271119292227
ภาพกิจกรรมการประกวด วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ https://www.facebook.com/pg/PRSPM33SURIN/photos/?tab=album&album_id=482054729313866
และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ https://www.facebook.com/pg/PRSPM33SURIN/photos/?tab=album&album_id=482200782632594