พิธีฉลองสถานศึกษาและนักเรียน รางวัลพระราชทาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.33 (สุรินทร์)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานในพิธีฉลองสถานศึกษาและนักเรียน รางวัลพระราชทาน สุรวิทยาคาร ประจำปี การศึกษา 2561 ซึ่งภายหลังจากขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานขึ้นสู่เวทีเกียรติยศเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 นายสำเริง บุญโต ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักกระเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 หลังจากนั้น ได้อ่านพระโอวาทของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสพระราชทานแก่สถานศึกษาและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ความว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

งานด้านการศึกษานั้น เป็นรากฐานแห่งความเจริญของบ้านเมือง เพราะเป็นงานสร้างคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า งานสำคัญดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ผู้จัดการศึกษาและผู้ให้การศึกษา อีกฝ่ายหนึ่งได้แก่ผู้เรียน งานด้านการศึกษาจะสำเร็จผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบุคคลทั้งสองฝ่าย ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ อาจกล่าวได้ว่า หน้าที่ของผู้จัดการศึกษาและผู้ให้การศึกษา ก็คือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นทรัพยากรบุคคล ผู้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้ ตามกำลังความสามารถของแต่ละคน ส่วนหน้าที่ของผู้เรียน ก็คือการตั้งใจพยายามศึกษาเล่าเรียน และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ครบถ้วนทุกด้าน เพื่อให้บรรลุถึงความสำเร็จตามที่มุ่งหวังตั้งใจ จึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้ได้รับรางวัลในวันนี้ มีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จผลด้วยดีมาโดยตลอด แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น ให้มีความสำเร็จที่สูงขึ้น และกว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน.”

หลังจากนั้น นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า โรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สวนดุสิตาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้รับการประเมินเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นายศิวกานต์ สีมารักษ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ โรงเรียนสุรวิทยาคารจะมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง นายอนุชา กล่าว

ด้านนายสำเริง บุญโต ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู และนักเรียน พร้อมพบปะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มาร่วมในพิธีในครั้งนี้

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/PRSPM33SURIN/photos/?tab=album&album_id=523473275172011