สพม.๑๐ ประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก  นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน