สพม.๑๐ ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

สพม.๑๐  โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ที่โรงเรียนหัวหิน (ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เมื่อเช้าวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐