สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561-2562

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561-2562 โดยมีนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้รู้วิธีการประเมินตนเองตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561-2562  ครบ 100 %  ลดและป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(CATAS) และระบบการรายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA) ได้อย่างถูกต้องมีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนในสังกัด เป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการป้องดัดและแก้ไขปัญหายาเสพในสถานศึกษาโรงเรียนละ1คน รวมจำนวน 190 คน วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรแกนนำของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำโดย น.ส.ทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ,นายขงเบ้ง บุญประคม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตากกล้า ,น.ส.ช่อผกา ผลภิณโญ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนคูณ ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3