สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสายทอง สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม นายเชษฐา พลธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งมีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 73 ทีม รวมนักเรียนและครูผู้ควบคุมที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 365 คน

        นางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มี 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) การประกวดห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่าน/ Good Practices ส่งเสริมการอ่าน (ครูและผู้บริหารสถานศึกษา) มี 4 ประเภท คือ (1) โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด (2) ผู้บริหารรักการอ่าน (3) ครูรักการอ่าน และ(4) ครูบรรณารักษ์ 2) ประกวดกล่าวสุนทรพจน์(นักเรียน) ยกย่องเชิดชูเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ์) แบ่งเป็น 3 ระดับชั้น ดังนี้ ป.1-3 , ป.4-6 และ ม.1-3 และ 3) การแข่งขันการอ่าน-ตอบ คำถามสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน(นักเรียน) แบ่งเป็น 3 ระดับชั้น ดังนี้ ป.1-3 , ป.4-6 และ ม.1-3 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในสังกัด