สพป.อุดรธานี เขต ๔ เดินหน้าพัฒนา “อ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว” ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน

สพป.อุดรธานี เขต ๔ เดินหน้าพัฒนา “อ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว” ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “อ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว” ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งนายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมฯ แก่ประธานในพิธี โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเมตตาธรรม พร้อมนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ ได้บรรยายพิเศษในการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ขึ้นไปถึงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทั้งนี้ มีครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัด จำนวน ๑๔๓ คน เข้าอบรมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้สถานศึกษามีแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาระภาษาไทย , มีข้อมูลสารสนเทศ (DATA BASE) ของนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการคัดกรองนักเรียนในระบบ e-MES ได้สะดวก รวดเร็วขึ้นต่อไป