สพป.อุดรธานี เขต ๔ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

“สพป.อุดรธานี เขต ๔ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒”
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ เด็ก Udon 4 เต็มหลักสูตร เต็มคุณลักษณะ เต็มสมรรถนะ เต็มศักยภาพ” 3Rs 8Cs โดยกำหนดจัดงานแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งนอกจากจะเป็นการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกิจกรรม เข้าร่วมงานระดับชาติที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ได้แสดงความสามารถด้านศิลปหัตถกรรมต่อสาธารณชน นำทักษะประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขัน มาพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอน ทกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป