สพป.เพชรบูรณ เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสาร สร้างความเข้าใจในระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

วันที่ 22-23 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสาร สร้างความเข้าใจในระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธาน และมีนายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอรุณญา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)