สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ก่อนเข้าประชุมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีเปิดการประชุม กล่าวคำปฏิญาณข้าราชการ และคำปฏิญญาการต่อต้านทุจริต สพป.สิงห์บุรี กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณบัตรต่าง ๆ เช่น โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 , โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 , โรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 , การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเลิศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค , รางวัลผู้ปฏิบัติงานที่ติดตามงานพัฒนาเยาวชนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ , และรางวัลการคัดลายมือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การนำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา แล้วประชุมตามวาระฯ ภาคบ่าย กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา สพป.สิงห์บุรี และสรุปการประชุม / ปิดการประชุม