สพป.ชลบุรี เขต ๓ : ประชุมปฏิบัติการสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการนิเทศบูรณาการ

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ สพป.ชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการจัดการแสดงผลงานของสถานศึกษาที่มีผลงานที่เป็นเลิศในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมเฟิรส์ แปชิฟิค คอนเวนชั่น พัทยา

https://www.facebook.com/3chonburi3