สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมินให้กับสถานศึกษาที่สมัครใจและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

วันที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมินให้กับสถานศึกษาที่สมัครใจและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสี่ การนิเทศติดตามช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา 2. เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมินให้กับสถานศึกษาที่สมัครใจและมีความพร้อมกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนที่สมัครใจและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จำนวน 17 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 34 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน โดยมีนายวิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นวิทยากร