สพป.นม. 5 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ครั้งที่ 1/2561

เช้าวันที่  6 พ.ย. 61   ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562  สพป.นครราชสีมา เขต 5  ครั้งที่ 1/2561   ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา  สพป.นครราชสีมา เขต 5  โดยมีทีมบริหาร  ประธานศูนย์ฯ  ก.ต.ป.น.  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ เสนอพิจารณาทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี  2562 -2565   โดยมี นายชะโลม  ตรีศักดิ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม   ///ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  รายงาน