สพป.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สิงห์บุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 ในการนี้ สพป.สิงห์บุรี ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตอบสนองสภาพปัญหาความต้องการของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายต่อไป ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 1) ข้อมูลพื้นฐาน/ภารกิจและอำนาจหน้าที่ 2) ข้อมูลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3) นโยบายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 4) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561-2564 5) วิเคราะห์ เชื่อมโยงนโยบายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพและประเมินสถานภาพของหน่วยงาน 6) กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม