สพฐ. ร่วมกับ บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ในโครงการ “แข่งขันการสื่อสารภาษาอังกฤษ” ครั้งที่ 4 (TeachingToys English Contest) และ “การแข่งขันคัดเลือกครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับประเทศ รุ่นที่ 1” (DynEd Ammbassador Contest)

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ในโครงการ “แข่งขันการสื่อสารภาษาอังกฤษ” ครั้งที่ 4 (TeachingToys English Contest) และ “การแข่งขันคัดเลือกครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับประเทศ รุ่นที่  1” (DynEd Ammbassador Contest) ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในโครงการ “แข่งขันการสื่อสารภาษาอังกฤษ” ครั้งที่ 4 (TeachingToys English Contest) และ “การแข่งขันคัดเลือกครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับประเทศ รุ่นที่  1” (DynEd Ammbassador Contest) เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักอำนวยการ และบริษัททีชชิ่งทอยส์ จำกัด ตัวแทน DynEd International ประเทศไทย ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้คัดเลือกผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม DynEd ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามจำนวนชั่วโมงของการเรียนที่กำหนด เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  อดีตศึกษานิเทศก์,  นักภาษาศาสตร์,  นักวิชาการจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  และเจ้าของภาษา Native Speaker จาก DynEd International ประเทศไทย ร่วมตัดสิน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินที่เป็นสากล พิจารณาคัดเลือก นักเรียน ผู้ชนะการแข่งขันระดับชั้นละ 1 คน (ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ) และพิจารณาคัดเลือก ครู ผู้ชนะการแข่งขันจำนวน 3 คน เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะได้เยี่ยมชมโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม DynEd ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และดูงานด้านวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัททีชชิ่งทอยส์เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4,500,000 บาท

ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้ต่อไปนี้ ผลการแข่งขันการสื่อสารภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 (TeachingToys English Contest) แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่

  1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 คน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หฤทัย นะรากุล โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง จ.ศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แพรวพลอย ชินนะ โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ จ.กรุงเทพฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศรัณญา พิชัยกุล โรงเรียนอาเวมารีอา อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
  2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 3 คน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ภีมพัฒน์ ทองมี โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี จ.นนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณศรณ์ กล่อมเภรี โรงเรียนสวนกุหลาบ จ.กรุงเทพฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วรรณวิษา มั่นคง โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
  3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 2 คน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บีดียา หมัดบินสา โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กันต์กนิษฐ์ เงินสด โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง จ.ปทุมธานี และ
  4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 / (หลักสูตร EP) จำนวน 3 คน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ธีรวัจน์ ประยูรศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จ.กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พรอดิศร์ จั่นบำรุง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จ.กรุงเทพฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณัฐวัฒน์ ธะนันต์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จ.กรุงเทพฯ

และผลการแข่งขันครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับประเทศ รุ่นที่ 1 (DynEd Ammbassador Contest) จำนวน 3 คน ได้แก่ ณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์ โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (ภาคเหนือตอนล่าง) ลุกมาน ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ จ.ปัตตานี (ภาคใต้) และวัชรินทร์ สุขชัย โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ (ภาคเหนือตอนบน)

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล