สพฐ.ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและนักการศึกษาบังกลาเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเพศวิถีศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและนักการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ มีโรงเรียนในสังกัด 30,112 โรงเรียนทั่วประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 472,154 คน และนักเรียนในสังกัด จำนวน 6,781,125 คน

สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ความหลากหลายทางเพศ และการป้องกันความรุนแรงของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินงานของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน โดยครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ

นอกจากนั้น สพฐ. ยังได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัด สพฐ. พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษาเรื่องเพศแก่นักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขยายผลให้ครอบคลุมการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ให้ครูสามารถนำไปสอนนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วม 30,112 โรงเรียน มีครูที่เข้ารับการอบรม 37,836 คน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาและอื่นๆ อีก 3,835 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 41,708 คน

“สำหรับแผนที่จะดำเนินการต่อไป คือ ให้ครูสุขศึกษาและพลศึกษา และครูแนะแนวได้อบรมครบ

ภาพ/แดงรัตน์ชัย  คงสม

ข่าว/อัจฉรา  ทั่งโม