สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริม พัฒนาความสามารถนักเรียนและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี 2562 ภาคเหนือ ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่  ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย โดยใช้สถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนจ่าการบุญ  โรงเรียนวัดอรัญญิก  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก เป็นสถานที่ทำการแข่งขัน  กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ นักบินน้อย สพฐ. การงานอาชีพ  การศึกษาปฐมวัย  ภาษาต่างประเทศ  ดนตรี คอมพิวเตอร์  ทัศนศิลป์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สุขศึกษา และพลศึกษา  นาฎศิลป์  การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนร่วม) โดยในแต่ละสนามแข่งขันมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  เป็นประธานกรรมการคณะอำนวยการประจำสนามแข่งขันมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุนแก้ไข วินิจฉัย สั่งการ กำกับติดตามการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน มีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน และนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทุกสนาม