สพป.พิษณุโลก เชต 1 ฝึกอบรมนักเรียนแกนนำ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการการฝึกอบรมนักเรียนแกนนำ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โดยนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดว่า สถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจที่นำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง ปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้า ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง มีศาสนาเป็นหลักประจำใจ มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลัก ที่สร้างชาติบ้านเมืองและปกครอง ดูแลอาณาประชาราษฎร์มีความร่มเย็นผาสุกมาตั้งแต่เริ่มความเป็นชาติไทย ให้ดำรงคงอยู่มาจนถึงพวกเราคนไทย ทุกวันนี้ จึงได้จัดการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 46 โรงเรียน รวม 170 คน  อบรมระหว่างวันที่ 30 กันยายน  ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ให้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  มีความรู้ ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม สนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 3/2562   ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสโมสรลูกเสือนเรศวร / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1/  เทศบาลนครพิษณุโลก /โรงเรียนสังกัดเอกชน และได้รับเกียรติจากคุณกมล ทัพคัลไลย และคุณอนุสรณ์ จังกาจิตต์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1 :ภาพ/ข่าว