งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่21 ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่21 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. 2562 รายละเอียด การประขุมทางวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562