สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี แก่บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 2. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศและบริบทของพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 119 คน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป จำนวน 27 คน ครูผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน จำนวน 119 คน ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 คน ตัวแทนแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 คน และคณะทำงาน จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 296 คน