สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบโล่รางวัล IQA AWARD ปี 2561 ของ สพฐ.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมขวัญมณฑล นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา ( รางวัล IQA AWARD ) ประจำปี 2561 แยกตามขนาดโรงเรียน ประกอบด้วย

โล่รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่

ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียนมากกว่า 2,001 คน)  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

ขนาดใหญ่   (จำนวนนักเรียน 1,001  – 2,000 คน)  โรงเรียนจ่าการบุญ

ขนาดกลาง  (จำนวนนักเรียน 301 – 1,000 คน)   โรงเรียนสะพานที่ 3

ขนาดเล็ก   (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 3,00 คน)  โรงเรียนวัดอรัญญิก

เกียรติบัตร IQA AWARD ระดับดีเด่น ได้แก่

ขนาดกลาง  (จำนวนนักเรียน 301 – 1,000 คน)   โรงเรียนบ้านปลักแรด

ขนาดเล็ก   (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 3,00 คน)  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ และ

โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์

โดยสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าวทั้ง 7 แห่ง ได้จัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลงานการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพมาจัดแสดงในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1