ศธ.เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในปี 2562 ได้กำหนดการนำนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 จำนวน 180 คน เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม สร้างเสริมพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีทักษะการเรียนรู้และความแข็งแกร่งด้านวิชาการ  ซึ่งกำหนดการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  ครั้งที่ 2 ประจำปี   2562  ณ พัน. ฝึกสวนหลัง น. ทม. รอ. ถนนวิภาวดี  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ