ร่วมใจ ในการรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสะอาด อุสมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมขุนคีรี โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และ นายอดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นอกจากนี้มีบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ข้อคำถามในการประเมินเข้าร่วมประชุมด้วย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดการประเมินไว้ 3 องค์ประกอบ คือ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา มี 14 ตัวชี้วัด ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้รับบริการ รวมทั้งการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาและ สพฐ. การประเมินครั้งนี้ เป็นกระบวนการหนึ่งในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขข้อตกลงในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะต้องทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่กับ สพฐ. เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิงานตามกรอบภารกิจของ สพฐ. เพื่อให้บรรลุผลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด