สพม.19 สร้างศักยภาพการบริหารข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 2 รุ่น กว่า 200 คน ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19

นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายพัฒนาระบบ โดยนำระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ AMSS++ และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา หรือ SMSS ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ เชื่อถือได้ และพัฒนาสู่การเป็น BIG DATA ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงาน ขององค์การ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารวิชาการ เพื่อจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากระบบอย่างครบวงจร


“เพื่อให้การใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) มีการบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการทดลองปฏิบัติใช้งานจริง และสามารถนำไปขยายผลต่อยังโรงเรียนในสังกัดได้อย่างครบถ้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ขึ้น 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน คือ บุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กว่า 50 คน และโรงเรียนนำร่องในสังกัด 13 โรงเรียน กว่า 200 คน เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และครู บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสามารถใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถนำไปขยายผลต่อได้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” นายณัฐภณ กล่าว