สพป.อุดรธานี เขต 2 “ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต สู่เขตสุจริตอย่างยั่งยืน”

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) “ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต สู่เขตสุจริตอย่างยั่งยืน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 จำนวน 53 ร่วมกันปฏิบัติธรรม ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ได้ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัด ยอดผ้าป่ารวมจำนวนทั้งสิ้น 36,289 บาท ตามกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา