สพฟ.ลำพูน เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์  2561

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา  14.00  น.  นายประพันธ์  รินพล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขั้นกีฬา  มหกรรมกีฬาสพฐ.เกมส์  2561  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1      อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2561