สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 6/2562 โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1 และเวลา 13.00 น. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย) ภายในสำนักงาน เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดู น่าอยู่ น่าประทับใจ โดยได้รับความร่วมมือกับบุคลากรในสังกัดทุกคน