ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา และโรงเรียนขนาดเล็ก 2 แห่ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 11.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โรงเรียนต้นแบบจิตศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนวัดโคกเจริญ อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน ให้ข้อคิด ให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการขยายผลโรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ซึ่งดำเนินการโดย นายทรงพล ศิริรมยานนท์ ผอ.รร.วัดโคกเจริญ และคณะครู จากนั้น (เวลา 14.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยนางกัญญาภัค เปียกระโทก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวพรวิมล ระวันประโคน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินกอง และโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี ในการนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้พูดคุยกับคณะครู เพื่อติดตาม ตรวจสอบสภาพปัญหา เพื่อสามารถจัดทำแผนและพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนผลกระทบต้องหารือครูและผู้ปกครองร่วมวางแผนแก้ไขต่อไป