สพฐ. รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนสุขหรรษา”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนสุขหรรษา” พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน จากบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้นักเรียนได้รับโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยมี นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนสุขหรรษา” ปี 2561-2562 จำนวน 800,000 บาท พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน มูลค่า 1,400,000 บาท ในครั้งนี้ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด มีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน ต้องการให้นักเรียนได้รับโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ เพราะอาหารเช้ามีความสำคัญกับเด็กนักเรียนทั้งต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การเรียนรู้และสติปัญญา อีกทั้งยังได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ซึ่งในวันนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมรับมอบ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จ.นครนายก โรงเรียนวัดบางปรัง จ.นครนายก โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ จ.นครนายก และโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา สพฐ. เชื่อมั่นว่าโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ต่อไป สำหรับโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) โดยบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จาก 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ จากการทำกิจกรรมในปี 2561-2562 มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,800 คน จากทั้งหมด 10 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และนครนายก

ภาพ/ บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/บรรพต  เติมลาภ