เลขาธิการ กพฐ. ปฏิบัติการขับเคลื่อน การบริหารคุณภาพการศึกษา Cluster 10 ,11 ,12

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมสัมมนา “ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ปีงบประมาณ 2563 ภาคอีสานตอนบน (Cluster 10,11,12)  โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ( Cluster 10) กล่าวรายงาน  ในการนี้ ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารส่วนกลางประธาน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 11,12  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียนจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ร่วมประชุม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างความมั่นใจและสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี