สพม.19 คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว

นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นั้น

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จึงได้จัดการประเมินคัดเลือกโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในระดับเงิน ทอง และเพชร ขึ้นตามลำดับ

………………………………………..