การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอย่างยั่งยืน โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ครอบคลุมการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ และสามารถจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ร่วมทั้งสิ้น ๒๗๔ คน พร้อมมอบโล่รางวัล IQA AWARD สำหรับสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๑ ให้แก่ โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี