สพฐ.เดินหน้าโรงเรียนนิติบุคคล เน้นบริหารเข้มแข็งคล่องตัว มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล  ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า  กรุงเทพมหานคร

เลขานุการ รมว.ศธ.เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการโครงการพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล เพื่อให้โรงเรียนซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการศึกษามีอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเข้มแข็ง คล่องตัว และสามารถดำเนินการบริหารและการจัดการศึกษาได้สะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ

เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ประการ ได้แก่ 1. การยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ (School Based Decision Making) โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. การมีส่วนร่วม (Participation) โดยให้บุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมกำกับดูแล 3. การกระจายอำนาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอำนาจด้านการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ และ 4. ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) ต้องมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของผู้รับผิดชอบ

นอกจากนี้ ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้บรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนนิติบุคคล โดยเน้นย้ำประเด็นการเป็นโรงเรียนนิติบุคคลต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกโดยพิจารณาความเป็นวิถีของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ ความแตกต่างของผู้เรียน และยึดหลักศาสตร์พระราชาเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ตามช่วงชีวิตของผู้เรียน

สำหรับโรงเรียนนิติบุคคล หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาที่กฎหมายกำหนดให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาตามกฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบอำนาจของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในการดำเนินงานครั้งนี้ สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจให้โรงเรียนนิติบุคคลพร้อมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคล เพื่อจัดทำข้อสรุปแนวทางให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจถึงสถานภาพ บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป” เลขานุการ รมว.ศธ.กล่าว

ภาพ/ บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ กันนิกา นาขันดี