สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมโครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเส้า นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมโครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน ครั้งที่ 8 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน, ชมรมทรัพยากรบุคคลจังหวัดลำพูน, ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูน และ บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเส้า เข้าร่วมกิจกรรม นายสมหวัง หมอยาดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กิจกรรมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR : Corporate social responsibility) ตามโครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน เป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและตอบแทนสังคม สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่เยาวชน สร้างขวัญกำลังใจ และตอบสนองความต้องการของภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในการประสานขับเคลื่อนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Thailand) ในรูปแบบประชารัฐ ตลอดถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบกิจการภายในกิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และหมวกนิรภัยแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเส้า