พัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน สู่การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.น่าน เขต1

นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต1 เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน สู่การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.น่าน เขต1เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้เกิดขึ้น สำหรับผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน สามารถขยายเครือข่ายภายในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยมี นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต1 กล่าวรายงาน การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพม.เขต34 ท่านรองเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.เขต34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องกิจกรรม รูปแบบการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และการพัฒนาอัตลักษณ์คุณธรรมในสถานศึกษา และการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1