สพป.น่าน เขต 1 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการครู เพื่อให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “ครูดีในดวงใจ”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสิริภัสสร สพป.น่าน เขต 1  นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครู เพื่อให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “ครูดีในดวงใจ”ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมทั้งนี้ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสุงขึ้นตามลำดับ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างเหมาะสม