โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม.19 แข่งขันกีฬาภายในส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ‘ม่วง-ข่าว เกมส์’ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

นายนพดล อินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม.19 กล่าวว่า  การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียน ‘ม่วง-ข่าว เกมส์’ โรงเรียนนาแห้ววิทยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้แบ่งออกเป็น 4 สี มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 คน โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย-หญิง ฟุตซอลชาย-หญิง และเปตองชาย-หญิง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างเสริมความสามัคคี เข้าใจอันดีต่อกัน และให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

…………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม.19