สพป.พิษณุโลก เขต 1 สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ได้กำหนดสนามสอบคัดเลือกนักเรียน จำนวน 2 สนามสอบ  ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ สอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ห้อง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 ห้อง มีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือก จำนวน 800 คน  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 32 ห้อง มีนักเรียนเข้าอบคัดเลือก 1,090 คน มีอาจารย์สุดคะนึง  คุ้มเกต และอาจารย์พิมพ์ใจ พุ่มประทีป โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลกเป็นคณะกรรมการสังเกตการณ์  โดยนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานอำนวยการสอบคัดเลือก ได้ออกตรวจเยี่ยมการ ดูแลความเรียบร้อย และสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่คณะกรรมการดำเนินการและนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกทั้งสองสนามสอบ โดยมีหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยม การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย