สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมชี้แจงผ่านระบบ Facebook Live ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาระยอง เขต ๒ ประชุมชี้แจง ข้อราชการผ่านระบบ Facebook Live ครั้งที่ ๑ โดยผู้บริหารสถานศึกษารับฟัง การชี้แจงทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน ช่องทาง http://www.facebook.com/ สพปรย2-147814835273382 ออกอากาศ ณ ห้อง ISR (Innovation Stemming Room) อาคารเรือนเสมา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒