สตง. ตามรอยพระทศมินทรราชา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กละเยาวชนโรงเรียนบ้านปลักแรด

วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวิภัสรา  ผลลาภทวี   ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.10) ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) เป็นประธานเปิดโครงการ สตง.ตามรอยพระทศมินทราชา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ สนามโรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี บุคลากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์  จำนวน  123  คน บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำโดยนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพิษณุโลก เขต 1  คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปลักแรด ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน จำนวน  70  คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายอัครโชค   สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติ

นางวิภัสรา  ผลลาภทวี   ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) เปิดเผยว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเสริมสร้างจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศ ตามแนวทางจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อเติมซุ้มพระ  ซ่อมแซมระบบกรองน้ำของโรงอาหาร ทาสีอาคารเรียน โต๊ะอาหาร แป้นบาสเกตบอล และกิจกรรมสันทนาการสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเจ้าหน้าที่ สตง.  นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้มอบโล่ ขอบคุณ พร้อมสนับสนุนเครื่องดื่มบำรุงกำลัง.

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3339562652780617