ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมพัฒนาครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(NT,O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมพัฒนาครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(NT,O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 192 โรงเรียน โดยมีนายนาคพงษ์ จงกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ประธานชมรมครูคณิตศาสตร์ กล่าวรายงาน  ท่านประธานฯ    ได้บรรยายพิเศษและมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาฯ ในการยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(NT ,O-NET) ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และครูชมรมคณิตศาสตร์ สพป.ชัยภูมิ   เขต 3 โดยมีนางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3