ผู้ช่วย รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการพระราชดำริ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วงดง (กลุ่มโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย) และโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ (กลุ่มโรงเรียนกองทุนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  โดยมีนายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วงดง อำเภอโนนสะอาด โดยโรงเรียนบ้านม่วงดงได้เริ่มดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในปี พ.ศ. 2535 จากการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีภาวะการเจริญเติบโตตามปกติ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
หลังจากนั้น ผู้ช่วย รมว.ศธ. ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ อำเภอกุมภวาปี โดยโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบได้เริ่มดำเนินการสนองพระราชดำริในปี พ.ศ.2535  การดำเนินการของโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาของแผน  กพด.ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในหลายๆ ด้าน และเป็นพื้นฐานสำคัญ ทำให้โรงเรียน ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนต้นแบบด้านสหกรณ์ เป็นต้น