งานวันครูอำเภอบ้านแท่น

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอบ้านแท่น เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2563 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอบ้านแท่น ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน โดยมี และมีข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี พิธีสงฆ์ กิจกรรมไหว้ครูอาวุโส กล่าวคำปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำบูชาครู และมีครูในอำเภอคอนสาร เข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน